ഐ പി ബിനു

വാർഡ് കൗൺസിലർ, കുന്നുകുഴി വാർഡ് , തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ

നഗരസഭാ സേവനങ്ങള്‍

ഹെൽത്ത് വിഭാഗം

At]£ kzoIcn¡pI Øe]cntim[\bpw dnt¸À«pw dnt¸mÀ«nsâ ASnØm\¯n cPnkvt{Sj³ \ÂIpItbm \nckn¡pItbm sN¿p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ \nÝnX At]£m^mdw (1þmw \¼À t^mdw) ]qcn¸n¨p. 5 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨sI«nS¯nsâ sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nSw kz´asæn DSaØsâ 50 cq] ap{Z]{X¯nepÅ k½X]{Xw. sI«nS \nIpXn AS¨ ckoXnsâ ]IÀ¸v, (sI«nSw sImtagvjy Bbncn¡Ww) _tbmsaUn¡Â amen\y§Ä kw_Ôn¨v aen\oIcW \nb{´W hIp¸nsâ I¬kâv klnXw Øm]\w XpS§p¶Xn\v 15 Znhkw ap¼v kaÀ¸n¡Ww.

Bhiyamb tcJIÄ :---------þ tUmIvSÀ, \gvknwMv kväm^v,sSIv\ojy³ F¶nhcpsS cPnkvt{Sj³ kÀ«n^n¡äv tIm¸n

Bhiyamb ^okv :þ 300 cq] (cPnkvt{Sj³)

Bhiyamb kabw :þ 15 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 11 sk£³, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv þ sk{I«dn¡v

At]£ cPnÌdpambn H¯pt\m¡n Uyq¹nt¡äv kÀ«n^n¡äv \ÂIp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p shÅt]¸dn sk{I«ndn¡pff At]£.

Bhiyamb ^okv :þ50 cq]

Bhiyamb kabw :þ 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 11 sk£³, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

At]£ kzoIcn¡pI Øe]cntim[\bpw dnt¸mÀ«pw dnt¸mÀ«nsâ ASnØm\¯n cPnkvt{Sj³ \ÂIpItbm \nckn¡pItbm sN¿p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ \nÝnX At]£m t^mdw (5þmw \¼À t^mdw) ]qcn¸n¨p,1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p Øe¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nS \nIpXn AS¨ ckoXnsâ ]IÀ¸v, _tbmsaUn¡Â amen\y§Ä kw_Ôn¨v aen\oIcW \nb{´W hIp¸nsâ I¬kâv klnXw km¼¯nI hÀjw Bcw`n¡p¶Xn\v ap¼v kaÀ¸n¡Ww.

Bhiyamb ^okv :þ 100 cq]

Bhiyamb kabw :þ 15 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 11 sk£³, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

A¸o At]£ _Ôs¸« ^b klnXw Iu¬knen hbv¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ D¯chv ssI¸än 30 Znhk¯n\Iw 1cq] tImÀ«v ^okv Ìm¼v ]Xn¨ shÅ t]¸dn Iu¬knen\v At]£ \ÂIWw.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 30 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀþIu¬knÂ

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ tabÀ¡v

At]£bn sl¯v C³kvs]IvSdpsS ip]mÀibpsS ASnØm\¯n ssek³kv ^okv AS¨tijw hniZamb At\zjW¯nsâ ASnØm\¯n ssek³kv A\phZn¡p¶p /\nckn¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ : þ \nÝnX At]£mt^mdw ]qcn¸n¨p 5 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p Øm]\¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nSw kz´asæn DSaØsâ 200 cq] ap{Z]{X¯nepÅ k½X ]{Xw, sI«nS \nIpXn AS¨ ckoXnsâ ]IÀ¸v klnXw Øm]\w XpS§p¶Xn\v 30 Znhkw ap¼v kaÀ¸n¡Ww.

Bhiyamb tcJIÄ:þsI«nS DSa ssek³kv At]£I³ F¶nhcpsS Xncn¨dnb tcJbpsS tIm¸n

Bhiyamb ^okv :þ20þ06þ95 se Kkäv \¼À 25 {]kn²oIcn¨n«pÅ ]«nI {]ImcapÅ ^okv

Bhiyamb kabw :þ 30 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

At]£bn sl¯v C³kvs]IvSdpsS ip]mÀibpsS ASnØm\¯n ssek³kv ^okv AS¨tijw hniZamb At\zjW¯nsâ ASnØm\¯n ssek³kv A\phZn¡p¶p /\nckn¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ : þ \nÝnX At]£mt^mdw ]qcn¸n¨p 5 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p Øm]\¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nS \nIpXn, sXmgn \nIpXn F¶nh AS¨ ckoXnsâ ]IÀ¸v klnXw Hmtcm hÀjhpw s^{_phcn 28\v ap¼v kaÀ¸n¡Ww amÀ¨v 1\v tijw 31 hsc 25 iXam\hpw amÀ¨v 31 \v tijw 50 iXam\hpw teäv^o ASt¡­XmWv. amÀ¨v 31 \v tijw ]ngbpw AS¡Ww.ssek³kv ^oknsâ aq¶nc«n Asæn 2000 cq] (GXmtWm IqSpX AXv).

Bhiyamb ^okv :þ 20þ06þ95 se Kkäv \¼À 25 {]kn²oIcn¨n«pÅ ]«nI {]ImcapÅ ^okv

Bhiyamb kabw :þ 30 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

അപേക്ഷയിന്മേല്‍ sl¯v C³kvs]IvSÀ At\zjWw \S¯n dnt¸mÀ«v, sI«nS¯nsâ Dd¸v kw_Ôn¨v Su¬ ¹m\nwKv Hm^okdpsS dnt¸mÀ«v F¶nh klnXw BtcmKy hnZym`ymk Øncw kanXn¡p kaÀ¸n¡p¶p. kanXnbpsS ip]mÀi Iu¬kn Xocpam\{]Imcw A\phmZw \ÂIp¶p. At]£ \nckn¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ : þ \nÝnX At]£mt^mdw ]qcn¸n¨p 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p Øm]\¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nSw kz´asæn DSaØsâ 50 cq] ap{Z]{X¯nepÅ k½X ]{Xw, sI«nS \nIpXn AS¨ ckoXnsâ ]IÀ¸v, Øe¯nsâ sI«nS¯nsâ AwKoIrX ¹m³, 100 aoäÀ NpäfhnepÅ sskäv ¹m³, 100 aoäÀ NpäfhnepÅ Xmak¡mcpsS k½X]{Xw, aen\oIcW \nb{´W t_mÀUnsâ I¬skâv F¶nh klnXw Øm]\w XpS§p¶Xn\v 30 Znhkw ap¼v At]£ kaÀ¸n¡Ww. ^mIvSdokv BIvSnsâ ]cn[nbn hcp¶ Øm]\amsW¦n ^mIvSdn C³kvs]IvSÀ/C³Ukv{Sokv FIvkvd³j³ Hm^okdpsS dnt¸mÀ«v/ip]mÀi, b{´§fpsS IWIväUvemUv 25 IpXnc iànbn Ihnbp¶ ]£w PnÃmsaUn¡Â Hm^okdptSbpw ^bÀt^mgvkv UnhnjW Hm^okdptSbpw dnt¸mÀ«v/ip]mÀi BhiyamWv.

Bhiyamb ^okv :þ {]kn²oIcn¨n«pÅ ]«nI {]ImcapÅ ^okv

Bhiyamb kabw :þ 45 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 10, 11, 12 sk£³ , Su¬ ¹m\n§v Hm^okÀ, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v/tabÀ¡v

sl¯v C³kvs]SdpsS ]cntim[\bv¡p tijw 15 Znhks¯ kabw A\phZn¨p sIm­pÅ BZyt\m«okv sl¯v C³kvs]IvSÀ Xs¶ \ÂIp¶XmWv. XpSÀ \S]Sn BhiyapÅ ]£w tImÀ¸tdj³ B^okv, tkmW B^okv F¶nhnS§fn kzoIcn¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ shÅ¡Semkn FgpXnb At]£ A]ISIcambn ØnXn sN¿p¶ hr£§fpsS hnhcw, Øe¯nsâ kÀtÆ \¼À, DSabpsS t]cpw taÂhnemkhpwt^m¬ \¼À klnXw tcJs¸Sp¯n \Kck` sk{I«dn¡v kaÀ¸n¡Ww. At]£bn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¡Ww.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ BZy t\m«okv 7 Znhkn¯n\Iw \ÂIpw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 10, 11, 12 sk£³ , sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

sl¯v C³kvs]ädpsS ]cntim[\bv¡p tijw 15 Znhks¯ kabw A\phZn¨p sIm­pÅ BZyt\m«okv sl¯v C³kvs]IvSÀ Xs¶ \ÂIp¶XmWv. XpSÀ \S]Sn BhiyapÅ ]£w tImÀ¸tdj³ B^okv, tkmW B^okv F¶nhnS§fn kzoIcn¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ shÅ¡Semkn FgpXnb At]£ A]ISIcambn ØnXn sN¿p¶ hr£§fpsS hnhcw, Øe¯nsâ kÀtÆ \¼À, DSabpsS t]cpw taÂhnemkhpw tcJs¸Sp¯n \Kck` sk{I«dn¡v kaÀ¸n¡Ww. At]£bn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¡Ww.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ BZy t\m«okv 7 Znhk¯n\Iw \ÂIpw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 10, 11, 12 sk£³ , sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

_Ôs¸« sl¯v C³kvs]IväÀ Poh\¡msc D]tbmKn¨p kvt]bnwKv, t^m¤nwKv, source dnU£³ apXembh sN¿p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ shÅ¡Semkn FgpXnb ]cmXn \Kck` sk{I«dn¡v kaÀ¸n¡Ww. At]£bn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¡Ww. sSent^mWneqsS _Ôs¸« sl¯v C³kvs]IvSÀ, sl¯m^okÀ, sk{I«dn F¶nhtcmSv ]cmXns¸Smhp¶XmWv.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 1 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tImÀ¸tdj³ ]cn[nbnepÅ shän\dn Bip]{XnIfntebpw Unkvs]³kdnIfntebpw tUmIvSÀamsc Uyq«n kab¯v kao]n¨v Ip¯nhbv¸v \S¯pI. AhnsS \n¶pw sl¯v ImÀUpw \ÂIp¶XmWv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ Ip¯nhbv¸n\v \nÀ±njvS XpI ASbvt¡ണ്ടXmWv. ssek³kn\pÅ At]£mt^mdhpw (\nÝnX t^mdw 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨Xv) AhnsS Xs¶ \ÂIWw.

Bhiyamb ^okv :þ F. ]n. FÂ. 50 cq] _n. ]n. FÂ. 25 cq] (ssek³kv ^okv DÄs¸sS)

Bhiyamb kabw :þ At¶Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ shän\dn സര്‍ജന്മാര്‍

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ BtcmKy-þhnZym`ymkImcy Ìmân§v I½än Xncph\´]pcw

Ip¯nh¨ \mbv¡Ä¡v ssehv tÌm¡v C³kvs]IvSÀ/sl¯v C³kvs]IvSÀ At\zjWw \S¯n ip]mÀi sN¿p¶Xnsâ ASnØm\¯n ssek³kpw _mUvPpw \ÂIp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ \nÝnX t^md¯n 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨p At]£ tImÀ¸tdj³ ]cn[nbnepÅ shän\dn Bip]{XnIfntem Unkvs]³kdnIfntem \ÂIpI. \nÀ_Ôambpw t]hnj_m[bvs¡Xnsc Ip¯nh¨ncn¡Ww.

Bhiyamb ^okv :þ F. ]n. FÂ. 50 cq], _n. ]n. FÂ. 25 cq] (Ip¯nhbv¸v ^okv DÄs¸sS)

Bhiyamb kabw :þ 7Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ shän\dn സര്‍ജന്മാര്‍

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

]cmXnbpsS ASnØm\¯n tImÀ¸tdj³ NpaXes¸Sp¯p¶X\pkcn¨v ]«n]nSp¯¡mÀ ]«nIsf ]nSn¨p shädn\dn kÀPsâ ap¶n lmPcm¡pw. Zbmh[¯n\phnt[bamt¡­hsb Zbmh[w \S¯p¶p. _m¡nbpÅhsb hÔoIcn¡p¶p. 5þ7 Znhks¯ ip{iq£bv¡pw tijw AXmXv Øe¯v XncnsI hnSp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ ]cmXn e`n¡p¶Xnsâ ASnØm\¯n amcIamb apdnhpIÄ DÅtXm amdmtcmK§Ä _m[n¨tXm arX{]mbcmbtXm `ojWn DbÀ¯p¶tXm Bb sXcphv \mbv¡sf shän\dn tUmIvSdpsS A\phmZt¯msS Zbmh[¯n\p hnt[bam¡pw. aäpÅhsb hÔoIcn¨tijw {]Xntcm[ Ip¯nhbv¸pw \ÂIn XncnsI AXmXv Øe¯v Xs¶ sImണ്ടphnSp¶XmWv. tImÀ¸tdj³ kz´w \nebn ]cmXnbnÃmsXbpw Cu {]hÀ¯\§Ä \S¯p¶XmWv.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ shän\dn സര്‍ജന്മാര്‍

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

\Kck`/t]meokv ]cmXn/ Adnbn¸v e`n¡p¶Xn³ {]Imcw bmNIsc ]nSnIqSn No^v PpUojW aPnkvt{Sänsâ D¯chn\v hnt[bambn \Kck` bmNI ]p\c[nhmk tI{µ¯n {]thin¸n¡p¶XmWv. AhnsS Xmak kuIcyw hkv{Xw, `£Ww XpS§nb ASnØm\ kuIcy§Ä kuP\yambn \ÂIp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ t^mWneqsStbm tcJmaqetam Adnbn¡mhp¶XmWv.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ DS³

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ _Ôs¸« sl¯v C³kvs]IvSÀ

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn¡v

At]£ e`n¨p 15 Znhk¯n\pÅn BbXnsâ Hcp ]IÀ¸v hoXw tImÀ¸tdj³ F©n\obÀ, No^v CeIv{Sn¡Â C³kvs]IvSÀ, Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ, sl¯m^okÀ, Unhnj\ Hm^okÀ, ^bÀt^mgvkv F¶nhÀ¡v Ab¨p sImSp¡p¶p. ChÀ 30 Znhk¯n\Iw Iu¬knen\v dnt¸mÀ«v \ÂtIണ്ടXmWv. dnt¸mÀ«pIÄ klnXw At]£ 30 Znhk¯n\Iw Iu¬knen\v kaÀ¸n¡p¶p. Iu¬kn Xocpam\w e`n¨v 7 Znhk¯n\Iw At]£Is\ Xocpam\w Adnbn¡p¶XmWv. dnt¸mÀ«v X¶n«pÅhÀ¡pw Xocpam\¯nsâ ]IÀ¸v \ÂtIണ്ടXmWv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ t^mw F At]£mt^mdw, sskäv ¹m³ (100 aoäÀ NpäfhnteXv), sI«nS¯nsâ hniZamb ¹m³, Øe¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, ^nenwkv Unhnjsâ kÀ«n^n¡äv, sI«nSw kz´amsW¦n DSaØsâ 50 cq] ap{Z ]{X¯nepÅ k½X]{Xw, sI«nS \nIpXn AS¨Xnsâ ckoXv F¶nhbpsS 6 tIm¸n h¨v At]£nt¡ണ്ടXmWv.

Bhiyamb ^okv :þ500 cq]

Bhiyamb kabw :þ60 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 11, 11, sk£³, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ tabÀ¡v

At]£ e`n¨p Ignªm BbXnsâ Hcp ]IÀ¸v hoXw tImÀ¸tdj³ F©n\obÀ, No^v CeIv{Sn¡Â C³kvs]IvSÀ, sl¯m^okÀ F¶nhÀ¡v Ab¨p sImSp¡p¶p.

dnt¸mÀ«pIÄ e`n¨Xn\ptijw ssek³kv \ÂIp¶p. F¶m ImeXmakw t\cnSp¶ kµÀ`§fn 1 amks¯ XmÂImenI ssek³kv \ÂImhp¶XmWv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ ssek³kv Imemh[n Xocp¶Xn\v 30 Znhkw ap¼v t^mw Pn At]£mt^mdw, Øe¯nsâ DSaØX sXfnbn¡p¶ tcJ, sI«nSw kz´asæn DSaØsâ 50 cq] ap{Z]{X¯nepÅ k½X]{Xw, sI«nS \nIpXn AS¨Xnsâ ckoXv F¶nhbpsS 4 tIm¸n h¨v At]£nt¡ണ്ടXmWv.

Bhiyamb ^okv :þ 500 cq]

Bhiyamb kabw :þ30 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ F¨v 11, 11, sk£³, sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ tabÀ¡v

\Kck` ]cmXnbpsS ASnØm\¯nepw AÃmsXbpw tlm«Â ]cntim[\ \S¯p¶p. _Ôs¸« sl¯v C³kvs]IvSdpsS ]cntim[\bv¡v ]pdsa {]tXyI kvIzmUnsâ ]cntim[\bpw Dണ്ടv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ t^mWneqsStbm tcJmaqetam DÅ hnhcw

Bhiyamb ^okv :þCÃ

Bhiyamb kabw :þ1 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ, sl¯v kvIzmUv

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ

Bhiys¸Sp¶Xn\\pkcn¨v tImÀ¸tdj³ KymtcPn \n¶pw \nÝnX ^okv CuSm¡nsImണ്ടv \o¡w sN¿p¶XmWv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ t^mWneqsStbm tcJmaqetam (1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨ shÅ t]¸dnÂ) DÅ At]£

Bhiyamb ^okv :þ Iu¬kn \nÝbn¡p¶Xv

Bhiyamb kabw :þ3 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ

XcwXnc¨pÅ kw`cWw, hoSpIfnepw Øm]\§fnepw \n¶pw t\cn«pw tiJcWw, imkv{Xob ]cnhlWw, kwkv¡cWw, \nÀ½mÀÖ\w, ]cmXnIÄ t{]mPIvSv sk{I«dntbän e`n¨m DS³ Xs¶ _Ôs¸« sl¯v C³kvs]IvSsd Adnbn¡p¶p. ]cnlmcw ImWp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ amen\y§Ä DÛhØm\§fn Xs¶ XcwXncn¨v kw`cn¡pI, \Kck` GÀs¸Sp¯p¶hÀ¡p ssIamdpI.

]cmXnIÄ t^mWneqsStbm tcJmaqetam (1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨ shÅ t]¸dnÂ) \ÂImhp¶XmWv

Bhiyamb ^okv :þ hoSpIÄ¡v {]Xnamkw 30 cq], Øm]\§Ä¡p amen\y¯nsâ Afhv A\pkcn¨v hyXyØ \nc¡pIÄ

Bhiyamb kabw :þ FÃm Znhkhpw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ, t{]mPIvSv sk{I«dntbäv

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

At]£ e`n¨m ko\ntbmdnänbptSbpw hml\e`yXbptSbpw ASnØm\¯n IpSnshÅw F¯n¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þshÅt]¸dn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨p At]£n¡Ww. hml\w t]mIp¶ Øe§fnte¡p am{Xta Cu tkh\w e`n¡pIbpÅq.

Bhiyamb ^okv :þ 5000 enädpÅ Hcp temUn\v 252 cq] ({Sm³kvt]mÀt«j³, te_À NmÀÖv)

Bhiyamb kabw :þ 1 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ, sabn³ Hm^okv KymtcPv

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

At]£ e`n¨m sl¯v C³kvs]IvSÀ At\zjn¨v IpSnshÅ ZuÀe`yw Dsണ്ട¦n ko\ntbmdnänbptSbpw hml\ e`yXbptSbpw ASnØm\¯n IpSnshÅw F¯n¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ:þshÅt]¸dn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨p At]£n¡Ww. hml\w t]mIp¶ Øe§fnte¡p am{Xta Cu tkh\w e`n¡pIbpÅq.

tdmUn \n¡p¶ Sm¦dn \n¶pw ]m{X§fn Bhiy¡mÀ IpSnshÅw tiJcnt¡­XmWv.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 2 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ, sabn³ Hm^okv KymtcPv

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

At]£ sabn³ Hm^okv KymtcPv kq¸ÀsshkÀ¡v \ÂtI­XmWv. AhnsS\n¶pw thണ്ട \S]Sn kzoIcn¡pw.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ shÅt]¸dn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨p At]£n¡Ww. hml\w t]mIp¶ Øe§fnte¡p am{Xta Cu tkh\w e`n¡pIbpÅq. tiJcn¡m³ Sm¦pIÄ Bhiyapsണ്ട¦n BbXv _Ôs¸«hÀ t\cn«v t^mÀ«v KymtcPn \n¶p Gäphm§n Øm]n¡Ww. D]tbmKw Ignªp XncnsI t^mÀ«v KymtcPn F¯n¡Ww.

Bhiyamb ^okv :þ Iu¬kn Xocpam\n¡p¶ Unt¸mknäv (Sm¦v tISpIqSmsX XncnsI G¸n¡pt¼mÄ Unt¸mknäv XncnsI \ÂIp¶p.)

Bhiyamb kabw :þ 1 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ, sabn³ Hm^okv KymtcPv

KymtcPv kq¸ÀsshkÀ :þ t^mÀ«v

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

At]£ e`n¨m t^mÀ«v KymtcPn \n¶pw Ab¨p sImSp¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ shÅt]¸dn 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨p At]£n¡Ww. hml\w t]mIp¶ tdmUpIfn \n¶pw 20 aoäÀ Zqc¯n\v am{Xta Cu tkh\w e`n¡pIbpÅq.

Bhiyamb ^okv :þ {Sn¸n\v 900 cq]. sXmgnemfnIsf D]tbmKn¡p¶ ]£w Iqen 450 cq], BsI 1350 cq] At]£I³ Xs¶ \ÂIWw.

Bhiyamb kabw :þ 3 Znhkw (aäv _p¡nwKv Csæn A¶p Xs¶ e`n¡p¶XmWv)

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ, t^mÀ«v

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ, sk{I«dn

sl¯v Hm^okÀ t\cn«v ]cntim[n¨v ImÀUv \ÂIp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ sl¯v ImÀUv ^okv \Kck` {Sjdnbn HSp¡n t^mt«m klnXw t\cn lmPcmbn ]cntim[\bv¡v hnt[bamIWw. (]pXp¡p¶Xn\v ]gb ImÀUpw sIm­v hcWw, t^mt«m BhiyanÃ)

Bhiyamb ^okv :þ 10 cq] ^okv, 40 cq] ]cntim[\m^okv

Bhiyamb kabw :þ sl¯v Hm^oknepÅ sNmÆ, shÅn F¶o Znhk§fnÂ

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس/ DtZymKØ :þ sl¯v Hm^okÀ

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I«dn

\Kck` ]cmXnbpsS ASnØm\¯nepw AÃmsXbpw ]cntim[\ \S¯p¶p. _Ôs¸« sl¯v C³kvs]IvSdpsS ]cntim[\bv¡p ]pdsa {]tXyI kvIzmUnsâ ]cntim[\bpw Dണ്ടv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ t^mWneqsStbm tcJmaqetam (1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨ shÅt]¸dnÂ) DÅ ]cmXn

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 1 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ sl¯v C³kvs]IvSÀ, sl¯v kvIzmUv, shän\dn kÀP³

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ

\Kck`m sabn³ Hm^okv KymtcPn \n¶v hml\¯nsâ e`yXb\pkcn¨v \ÂIp¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ BhiyapÅhÀ \Kck`m sabn³ Hm^okv KymtcPn t\cnt«m t^m¬ apJm´ctam _Ôs¸SpI. 0471 2320821 FIv̳j³ 460, 471, 2373838.

Bhiyamb ^okv : 1 In. ao. 3 cq] an\naw NmÀÖv 50 cq]

Bhiyamb kabw :þ Bhiys¸Sp¶ kab¯v e`n¡p¶XmWv.

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ KymtcPv kq¸ÀsshkÀ, sabn³ Hm^okv KymtcPv

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sl¯v Hm^okÀ

dnt¸mÀ«v ^mw e`n¡p¶Xv Bip]{Xn IntbmkvIv hgnbmsW¦n BbXv kºv cPnkv{SmÀamÀ A¶p Xs¶ Hm¬sse\mbn cPnÌÀ sN¿pw. IntbmkvIneqsS AÃmsX hcp¶ Umäm F³{Sn sNbvX tijw cPnÌÀ sN¿p¶XmWv.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ IntbmkvIv Øm]n¨n«pÅ Bip]{Xnbn h¨v \S¡p¶h Bip]{Xnbn Øm]n¨n«pÅ IntbmkvIv hgn \Kck`sb Adnbnt¡ണ്ടXmWv. aäv Bip]{XnIfn \n¶pw \nÀ±njvS t^md¯n \Kck`bn dnt¸mÀ«v sNt¿ണ്ടXmWv. hnhcw \ÂtIണ്ടXv ASp¯ _Ôp¡fmWv. Bip]{Xn A[nImcn AXn tasem¸v hbvt¡ണ്ടXmWv. Bip]{XnbÃm¯ Øm]\§fn h¨v \S¡p¶h _Ôs¸« NpaXe¡mÀ \nÀ±njvS t^md¯n dnt¸mÀ«v sNt¿ണ്ടXmWv. A]IS acWw, sXcphn Dt]jn¡s¸«h F¶nh _Ôs¸« t]meokv A[nImcnbmWv dnt¸mÀ«v sNt¿ണ്ടXv. HmSp¶ hml\§fn \S¡p¶h hml\¯nsâ ss{UhÀ BWv dnt¸mÀ«v sNt¿ണ്ടXv. dnt¸mÀ«nt\msSm¸w BÀ. kn. _p¡ntâbpw ssek³kntâbpw km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸v lmPcmt¡ണ്ടXmWv.(P\\w, acWw, \nÀÖoh P\\w F¶nh kw`hw \S¶v 21 Znhk¯n\Iw cPnÌÀ sNt¿ണ്ടXmWv.)

Bhiyamb ^okv :þ IntbmkvIv hgn Abbv¡p¶Xn\v tkh\ ^okmbn 15 cq] Intbmkv¡n ASbv¡Ww.

Bhiyamb kabw :þ IntbmkvIv hgnbpÅXv 1 Znhkw, aäpÅh 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ kºv cPnkv{SmÀamcmbn \ntbmKn¨n«pÅ F¨v. sF.amÀ, sl¯v Hm^okÀ (cPnkv{SmÀ)

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPnkv{SmÀ (sk{I«dn)

21 Znhkw Ignªp 30 Znhkw hsc Pnà cPnkv{SmdpsS A\phmZw hm§Ww.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ dnt¸mÀ«v t^mdt¯msSm¸w shÅt]¸dn Xmak¯n\pÅ ImcWw ImWn¨psImണ്ടpÅ cPnkv{SmÀ¡pÅ At]£bpw (1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v klnXw) IqSn \ÂIWw.

Bhiyamb ^okv :-þ 2 cq]

Bhiyamb kabw :þ 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ cPnkv{SmÀ (sl¯v Hm^okÀ)

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPnkv{SmÀ (sk{I«dn)

30 Znhkw Ignªp 1 hÀjw hsc

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ dnt¸mÀ«v t^mdt¯msSm¸w shÅt]¸dn PnÃm cPnkv{SmÀ¡pÅ At]£bpw (1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v klnXw) IqSn \ÂIWw.

Bhiyamb ^okv :-þ 5 cq]

Bhiyamb kabw :þ 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ PnÃm cPnkv{SmÀ (sk{I«dn)

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ No^v cPnkv{SmÀ¡v

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ dnt¸mÀ«v t^mdt¯msSm¸w sXfnhpIfpw \ÂIWw. BbXv At\zjWw \S¯n icnbmsW¶v t_m²ys¸«m BÀ. Un. H. bv¡p F³. H. kn. \ÂIp¶XmWv. tImÀ¸tdjsâ ]cn[nbnepÅ Øe¯p \S¶ kw`h§Ä¡p am{Xta F³. H. kn. \ÂIpIbpÅq. BÀ. Un. H. bpsS A\phmZw e`n¡p¶ apdbv¡v cPnÌÀ sN¿p¶XmWv

Bhiyamb ^okv :-þ 10 cq]

Bhiyamb kabw :þ 5 Znhkw

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ kºv cPnkv{SmÀamcmbn \ntbmKn¨n«pÅ F¨v. sF. amÀ, cPnkv{SmÀ (sl¯v Hm^okÀ) (BÀ. Un. H. bpsS A\phmZt¯msS)

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ No^v cPnkv{SmÀ¡v

Bip]{Xn IntbmkvIv hgnbpÅ cPnkvt{Sj³ þ cPnkvt{Sj³ sNbvXmepS³ Xs¶ kÀ«n^n¡äv X¿mdm¡p¶p.

Bhiyamb \n_Ô\IÄ :þ Bip]{Xn IntbmkvIv hgnbpÅ cPnkvt{Sj³ kÀ«n^n¡äv X¿mdm¡n hnXcW¯n\mbn Bip]{Xn hgn hnXcWw sN¿p¶XmWv.

Bhiyamb ^okv :þ CÃ

Bhiyamb kabw :þ 24 aWn¡qÀ

NpaXe \nÀÆln¡p¶ DtZymKس / DtZymKØ :þ kºv cPnkv{SmÀamcmbn NpaXes¸Sp¯nbn«pÅ F¨v. sF. amÀ.

tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ cPnkv{SmÀ (sl¯v Hm^okÀ)

tImSXn D¯chv {]Imcw Zs¯Sp¯ Ip«IfpsS P\\w cPnÌÀ sNbvXv P\\ kÀ«n^n¡äv \ÂIp¶p. tImSXn D¯chv {]Imcw amXm]nXm¡fpsS t]cv tNÀ¡p¶p.Zs¯Sp¯ GP³kn ØnXn sN¿p¶ Øetam, amXm]nXm¡fpsS ØncXmaktam, Xncph\´]pcw \KcmXnÀ¯nbn Bbncn¡Ww.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :-þ P\\w cPn-ÌÀ sN¿p-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-{I-a-§Ä¡p ]pdta tImSXn D¯-c-hnsâ ]IÀ¸pw lmP-cm-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þHcp hÀjw Ignªm 10 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 10 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ cPn-kv{SmÀ (sl¯v Hm^o-kÀ)

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPn-kv{SmÀ (sk-{I-«-dn)¡v

cPn-kvt{S-j³ \S-]Sn ]qÀ¯n-bmb tijw \nÝn-X-t^m-d-¯n-epÅ At]£ kzoI-cn¨v cPn-Ì-dp-ambn H¯p-t\m¡n t]cv tNÀ¯v kÀ«n-^n-¡äv \Â-Ip-¶p.

1970 \v ap¼pÅ P\-\-¯nsâ Imcy-¯n No^v cPn-kv{Sm-dpsS A\p-aXn Bh-iy-am-Wv. At]£ No^v cPn-kv{SmÀ¡p Ab¨p sImSp-¡p-Ibpw A\p-aXn e`n-¡p¶ apdbv¡v t]cv tNÀ¯v kÀ«n-^n-¡äv \ÂIp-¶-Xp-am-Wv.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ \nÝnX amXr-I-bn-epÅ At]-£m-t^mdw ]qcn-¸n-¨Xv (am-Xm-]n-Xm-¡-fpsS kwbpà At]-£) Bdp hbÊv Ign-ª-Xm-sW-¦n kvIqÄ kÀ«n-^n-¡äv (kw-Øm-\-¯n\v ]pd-¯m-sW-¦n t\m«dn A^n-U-ssh-äv) kvIqÄ tcJ-bnse t]mse am{Xta t]cv tNÀ¡p-I-bp-Åp. 1970 \v ap³]pÅ kwK-Xn-I-fn 5 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn¨v shÅt]¸-dn No^v cPn-kv{SmÀ¡pÅ At]-£.

6 hbÊn\p ap¼msW¦n shÅt]¸dn amXm]nXm¡fpsS kwbpà kXyhmMvaqew ,Xncn¨dnb tcJbpsS ]IÀ¸v, ap³]v hm§nb AÊ P\-\ kÀ«n-^n-¡äv,At]£ ^mdw , 20/-þ cq]bpsS ap{Z]{Xw klnXw 50 cq] Xncp¯en\mbn 5 cq] kÀ«n^n¡än\mbpw HSpt¡ണ്ടXmWv.

6 hbÊn\p ap¼v Hcp {]mhniyhpw 6 hbÊn\ptijw Hcp {]mhniyhpw Ip«nbpsS t]cv Xncp¯m³ A\phZn¨n«pണ്ടv. 6 hbÊv IgnªXpw , F¶m 6 hbÊn\p ap¼v Hcn¡Â t]cv tNÀ¯Xpamb tIkpIfn sXämbn t]cv tNÀ¡m\nSbmb kmlNcyw hyIvXam¡n amXm]nXm¡Ä 100 cq] ap{Z]{X¯n X¿mdm¡nb kXyhm§vaqew,Ip«nbpsS kvIqÄtcJ,amXm]nXm¡fpsS Xncn¨dnbÂtcJ , At]£, 20 cq] hnebpÅ ap{Z]{Xw,50 cq] tIm¼uണ്ടnw-Kv ^o,kÀ«n^n¡äv ^o F¶nh HSpt¡ണ്ടXmWv.

Bh-iy-amb ^okv :þ 5 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 5 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ cPn-kv{SmÀ (sl¯v Hm^o-kÀ)

kvIqÄ tcJ-bnse Xob-Xnbpw P\\ cPn-Ì-dnse Xob-Xnbpw X½n hyXym-k-ap-sണ്ട-¦n PnÃm cPn-kv{Sm-dpsS A\p-aXn Bh-iy-am-Wv.

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn-\ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPn-kv{SmÀ (sk-{I-«-dn)

At]£ kzoI-cn¨v cPn-Ì-dp-ambn H¯p-t\m¡n Xncp-¯Â hcp-¯p-¶-Xn-\m-h-iy-amb tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨v Xncp-¯p-¶-Xn\v Bh-iy-amb A\p-hmZw hm§n cPn-Ì-dn Xncp-¯Â hcp-¯p-¶p. 1970 \v ap¼pÅ Xncp-¯-ep-IÄ¡v (P-\\ XobXn/acW XobXn/enwKw F¶nh Xncp-¯p-¶-Xn\v) No^v cPn-kv{Sm-dpsS A\p-hmZw Bh-iy-am-Wv.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ Xncp-¯Â hcp-t¯ണ്ട kwK-Xn-sb-Ip-dn¨v \nÀ±n-jvS -tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨ At]£ P\\w/acWw \S¶ Bip-]-{Xn-bpsS Xncp-¯Â I¯v _Ô-s¸« hntÃ-Pv Hm^o-k-dpsS kÀ«n-^n-¡äv 1970 dqÄ 12 {]Im-c-apÅ cണ്ടv hnizk\ob hyànIfpsS kXy-hm-Mvaq-ew, Xncp-¯Â hcp-t¯-­ണ്ടbm-fnsâ kvIqÄ kÀ«n-^n-¡äv/tdj³ ImÀUv/sFUânän ImÀUnsâ ]IÀ¸v. 1970 \v ap³]pÅ Xncp-¯-ep-IÄ¡v 1 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn¨v shÅt]¸-dn No^v cPnkv{SmÀ¡pÅ At]£ cണ്ടv tIm¸n IqSn kaÀ¸n-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ Xnc-¨n ^okv -þ 2 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 15 Znh-kw. A\p-aXn e`n¨p Ignªv 10 Znh-kw.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ cPn-kv{SmÀ, No^v cPn-kv{Sm-dpsS A\p-aXn Bh-iy-apÅ kwK-Xn-I-fnÂ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn-\ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPn-kv{SmÀ (sk-{I-«-dn)

At]£ kzoI-cn-¡Â kÀ«n^n-¡äv X¿m-dm-¡Â

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ P\\w/acWw cPn-ÌÀ sNbvXn-cn-¡Ww, \nÝnX At]-£-t^mdw \nÝnX tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn¨v At]-£-Isâ t]cn hm§nb 20 cq]-bn Ipd-bmsX ap{Z-]{Xw klnXw tImÀ¸-td-j³ Hm^o-knse P\-tk-h\ tI{µ-¯n kaÀ¸n-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ Xnc-¨n ^okv 2 cq], kÀ«n-^n-¡äv ^okv Hcp ]IÀ¸n\v 5 cq] Bh-iy-amb kabw :þ 5 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ cPn-kv{SmÀ (sl¯v Hm^o-kÀ)

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn-\ÂtIണ്ടXv :þ PnÃm cPn-kv{SmÀ (sk{I-«-dn)

At]£ kzoI-cn-¡Â, cPn-kvt{S-j³ \S-¯Â, kÀ«n-^n-¡äv X¿m-dm-¡Â.

Bh-iy-amb \n_Ô\-IÄ :þ \K-c-]-cn-[n-¡p-Ån tIma¬ amtcyPv BIvSv {]Imcw \S-¡p¶ hnhm-l-§Ä, hc\v 21 Dw h[p-hn\v 18 hbÊpw ]qÀ¯n-bm-bn-cn-¡-Ww.\nÀ±n-jvS -t^m-d-§Ä ]qcn-¸n¨v hnhmlw \S¶ aWvU-]-¯nse AÊ kÀ«n-^n-¡äv h[p-h-c³am-cpsS hb-Êv, aXw, ]ucXzw F¶nh sXfn-bn-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb tcJ-IÄ (kvIqÄ kÀ«n-^n-¡äv aXn-bm-Ipw) hnhmlw \S¶v 45 Znh-k-¯-\p-Ån cPn-ÌÀ sNt¿-­-Xm-Wv.

Bh-iy-amb ^okv :þ 125

Bh-iy-amb kabw :þ 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þsl¯v Hm^okÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I-«dnv

At]£ kzoI-cn-¡Â cPn-kvt{S-j³ \S-¯Â, kÀ«n-^n-¡äv X¿m-dm-¡Â

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ ta {]Xn-]m-Zn¨ tcJ-IÄ¡p ]pdta hnizk\ob hyànbn \n¶pÅ km£y]{Xw \nÀ±njvS tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn¨v shÅt]¸-dn Ime-Xm-a-k-¯n\pÅ ImcWw ImWn¨p sImണ്ടpÅ At]£ IqSn kaÀ¸n-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ 275

Bh-iy-amb kabw :þ 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þsl¯v Hm^okÀ

tkh\we`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I-«dnv

At]£ kzoI-cn-¡Â, sU]yq«n P\d Hm^v amtcyPv (sU]yq«n UbdIvSÀ Hm^v ]©mb¯v )\v Ab-¡p-I, A\p-hmZw In«p¶ apdbv¡v cPn-kvt{Sj³ \S-¯Â, kÀ«n-^n-¡äv \ÂIÂ

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ ta {]Xn-]m-Zn¨ tcJ-I-fpsS 3 tIm¸n-IÄ¡p ]pdta \nÀ±njvS tImÀ«v ^o- kväm¼v ]Xn¨v shÅ-t]-¸-dn Ime-Xm-a-k-¯n-\pÅ ImcWw ImWn-¨ps-Imണ്ടv No^v cPn-kv{SmÀ¡pÅ At]-£bpw hnhmlw \S-¶-Xmbpw `mcym-`À¯m-¡³am-cmbn Pohn-¡p-¶-Xmbpw km£-bvs¸-Sp-¯p¶ cണ്ടv Kk-äUv Hm^o-kÀam-cpsS kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ IqSn kaÀ¸n-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ No^v cPn-kv{Sm-dpsS (]-©m-b¯v Ub-d-IvSÀ) A\p-aXn e`n-¨-Xn\p tijw 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ No^v cPn-kv{Sm-dpsS A\p-aXn e-`n-¨-Xn-\p-tijw tImÀ¸-td-j³ sk{I-«dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn- \ÂtIണ്ടXv :-þ tabÀ¡v

hnhml cPn-kvt{S-j³ ]qÀ¯n-bmb tijw kÀ«n-^n-¡äv X¿m-dm-¡Â

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ hnhml cPn-kvt{S-j³ ]qÀ¯n-bm-bncn¡-Ww. \nÀ±njvS tImÀ«v ^o kväm¼v H«n¨ At]£, ]¯p cq]-bn Ipd-bm¯ ap{Z-]{Xw.

Bh-iy-amb ^okv :-þ 10 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ tImÀ¸-td-j³ sk{I-«dn tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn- \ÂtIണ്ടXv :þ tabÀ¡v

ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് & എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം

sI«nS \nÀ½mW¯n\pÅ GIZn\ s]Àanäv (GI IpSpw_ hmk Krl§Ä 300 NXpc{i aoäÀ hsc) sabn³ Hm^okv(3 Iuണ്ടdpIÄ) t^mÀ«v tkmW Hm^okv(2 Iuണ്ടdpIÄ), DÅqÀ tkmW Hm^okv, t\aw tkmW Hm^okv F¶nhnS§fn Sn. taJebn hcp¶ hmÀUpIfpsS {]tXyIw kÖoIcn¨ Iu­dpIfnepw Bän{] ISIw]Ån, XncphÃw F¶o tkmW Hm^okpIfnepw tcJIÄ ]cntim[n¨v ^okv CuSm¡n FÃm _p[\mgvNbpw cmhnse 10 aWn apX 1 aWn hsc At]£ kzoIcn¡p¶XmWv.

\nÀ±njvS t^md¯n 5/þ cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨v ]qcn¸n¨ At]£IÄ(1) hkvXphnsâ DSaØmhImiw sXfnbn¡p¶ AÊ tcJIÄ (2) \S¸p hÀjw hntÃPn Icw AS¨ ckoXv (3) ¹m\pIfpsS 3 tIm¸nIÄ (At]£I\pw ssek³knbpw H¸v h¨Xv) (4) 1, 2 F¶nhbpsS km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸v (5) \nÀ±njvS F{Knsaâv 200/þ cq] ap{Z]{X¯n X¿mdm¡n At]£I\pw ssek³knbpw H¸v h¨Xv F¶nh klnXw lmPcmt¡ണ്ടXmWv. IqSmsX At]£m t^md¯nsâ hnebpw sUenhdn NmÀÖpw IqSn 100/-þ cq]bpw ¹n´v Gcnb 150 NXpc{i aoäÀ hsc 750/þ cq]bpw AXn\v apIfn 10/þ cq]m \nc¡nepw ^okv CuSm¡p¶XmWv. _nÂUnwKv s]Àanäv At]£IÀ¡v X]m aptJ\ cPntÌÀUv / kv]oUvt]mÌmbn At¶ Znhkw Ab¨psImSp¡p¶XmWv.

sabn³ Hm^okv (3 Iuണ്ടÀ) t^mÀ«v tkmW Hm^okv (2 Iuണ്ടÀ) DÅqÀ tkmW Hm^okv (1 Iuണ്ടÀ) t\aw tkmW Hm^okv (1 Iuണ്ടÀ) F¶nhnS§fn Sn tkmW Hm^oknsâ ]cn[nbn hcp¶ hmÀUpIfnse At]£IÄ {]tXyIw kÖoIcn¨ Iuണ്ടdpIfnepw Bän{], ISIw]Ån, XncphÃw F¶o tkmW Hm^okpIfnepw FÃm _p[\mgvNbpw shÅnbmgvNbpw cmhnse 10 aWnapX 1 aWnhsc At]£IÄ {]mYanI ]cntim[\bv¡v tijw tbmKyambh sUenhdn NmÀÖpw tNÀ¯v (300 N. aoäÀ hsc 130/-þ cq], 301 apX 750 N. aoäÀ hsc 200/þ, 751 N. aoädn\v apIfn 300/þ cq] F¶ {Ia¯nÂ) ^okv CuSm¡n kzoIcn¡p¶XmWv. BbXn\v ckoXpw 300 NXpc{i aoäÀ hscbpÅXv \oe tSm¡Wpw, 301 apX 750 hsc ]¨ tSm¡Wpw 751\v apIfn hcp¶Xn\v aª tSm¡Wpw \ÂIp¶XmWv. Sn At]£tbmsSm¸w \nÀ±njvS t^md¯n 5/-þ cq] tImÀ«v ^okv Ìm¼v H«n¨ncn¡Ww. (1) hkvXphnsâ DSaØmhImiw sXfnbn¡p¶ AÊ tcJIÄ (2) \S¸v hÀjw hntÃPn Icw AS¨ ckoXv (3) ¹m\pIfpsS 3 tIm¸nIÄ (At]£I\pw ssek³knbpw H¸v h¨Xv) (4) 1, 2 F¶nhbpsS km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸v F¶nh klnXw lmPcmt¡­XmWv. Bhiyamb ^okv sI. Fw._n.BÀ 1999 {]Imcw \nÝbn¨v Adnbn¡p¶XmWv. At]£ kzoIcn¨v Ggv Znhk¯n\Iw A]mIXIÄ Dsണ്ട¦n hnhcw X]m apJm´cw Adnbn¡p¶XmWv. AÃm¯]£w Hcp amk¯n\Iw cPntÌÀUv t]mÌmbn s]Àanäv, ¹m³ F¶nh At]£I\v X]m aptJ\ Ab¨v sImSp¡p¶XmWv. tkh\w e`n¡p¶Xn\v ImeXmakw t\cn«m Su¬¹m\nwKv Hm^okÀ / sk{I«dn¡v t\cn ]cmXn \ÂImhp¶XmWv.

sdKpessdtkj\pÅ At]£m t^md¯n 5/þ cq] tImÀ«v ^okv Ìm¼v H«n¨v \nÀ½mWw ]qÀ¯nbm¡nb coXnbnepÅ ¹m³ At]£I\pw ssek³knbpw H¸v h¨v aq¶p ]IÀ¸pIÄ, DSaØmhImiw sXfnbn¡p¶Xn\pÅ tcJIÄ, \S¸v hÀjw hntÃPn Icw AS¨ ckoXv Ch klnXw At]£n¡Ww. At]£IÄ FÃm Znhkhpw kzoIcn¡p¶XmWv. At]£m t^md¯nsâ hnebpw sUenhdn NmÀÖpw tNÀ¯v 130/þ cq] ASbvt¡ണ്ടXmWv. Øe ]cntim[\bv¡v tijw \nbam\pkrXsa¦n \nÀ±njvS ^okpw tIm¼uണ്ടnwKv ^okpw DÄs¸sS CuSm¡n {Iah¡cn¨v X]m amÀ¤w Abbv¡p¶XmWv. {Iah¡cn¡m³ km[n¡m¯ sI«nS \nÀ½mW§Ä s]mfn¨v \o¡p¶Xn\v \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv. \Kck`bpsS A\paXn CÃmsX \nÀ½n¡p¶ sI«nS§Äs¡Xnsc \nba \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv.

sI«nS \nÀ½mWw ]qÀ¯nbmhpItbm, XmakamhpItbm(GXmWv BZyw hcp¶Xv) sNbvX XobXn apX 15 Znhk¯n\Iw \nÀ±njvS ^md¯n At]£bpw Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äpw, Iw¹oj³ ¹m\pw A\paXn \ÂInb s]À½näntâbpw ¹mantâbpw ]IÀ¸v klnXw At]£n¡Ww. At]£ FÃm Znhkhpw s]mXpIuണ്ടdn kzoIcn¡p¶XmWv. \nbam\pkrXsa¦n Øe]cntim[\ \S¯n 15 Znhk¯n\Iw sUenhdn NmÀÖv C\¯n 100/þ cq] CuSm¡n X]m amÀ¤w cPntÌÀUv Bbn Ab¡p¶Xpw, CXnsâ ]IÀ¸v \nIpXn \nÝbn¡p¶Xn\mbn dh\yq Hm^okÀ¡v Abbv¡pIbpw sN¿p¶XmWv. ImeXmakw t\cn«m Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ / sk{I«dnsb t\cn kao]n¨v ]cmXn \ÂImhp¶XmWv.

sI«nS \nÀ½mWw aq¶v hÀj¯n\pÅn ]qÀ¯nbm¡m³ km[n¡m¯ Ahkc¯n shÅISemkn 5/þ cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v H«n¨v AwKoIrX ¹m\nsâ ]IÀ¸v klnXw At]£n¡mhp¶XmWv. At]£ FÃm Znhkhpw s]mXp Iuണ്ടdn kzoIcn¡p¶XmWv. Øe ]cntim[\bv¡p tijw At]£ s]Àanäv Imemh[n¡pÅnemsW¦n s]À½näv ^oknsâ 10% CuSm¡n \nba hnt[bambn Imemh[n aq¶v hÀjt¯bv¡v \o«n sUenhdn NmÀÖv C\¯n 100/þ cq] CuSm¡n X]m amÀ¤w cPntÌÀUv Bbn Ab¡p¶XmWv. C¯c¯n ]camh[n cണ്ടv {]mhiyw am{Xw sI«nS \nÀ½mW¯n\pÅ s]Àanäv ]pXp¡n \ÂIp¶XmWv. At]jI\v s]Àanäv Imemh[n Ignªv Hcp hÀj¯n\pÅnemsW¦n s]Àanäv ^oknsâ 50% CuSm¡n Hcp {]mhiyw aq¶v hÀjt¯bv¡v \nbahnt[bambn Imemh[n \o«n \ÂIp¶XmWv. \nbam\pkrXsa¦n At]£ kzoIcn¨v 15 Znhk¯n\pÅn s]Àanänsâ Imemh[n ZoÀLn¸n¨psImണ്ടpÅ D¯chv X]m aptJ\ Ab¡p¶XmWv. ImeXmakw t\cn«m Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ / sk{I«dnsb t\cn kao]n¨v ]cmXn \ÂImhp¶XmWv.

Øm]n¡m\pt±in¡p¶ t_mÀUnsâ / Iam\¯nsâ semt¡jsâ kvsI¨v klnXw shÅ ISemkn CXv Øm]n¡p¶Xn\v 7 Znhkw ap¼v hsc At]£ kzoIcn¡p¶XmWv. kzImcy hkvXphnemsW¦n hkvXp DSabpsS k½X]{Xw 200/-þ cq] ap{Z]{X¯n lmPcm¡Ww. s]mXp\nc¯pIfn _Ôs¸« tdmUnsâ A[nImcnbptSbpw, t]meokntâbpw A\paXn hm§nbncnt¡ണ്ടXmWv. At]£ e`n¡p¶ apdbv¡v Øe]cntim[\ \S¯n 75/þ cq] ^okv CuSm¡n \nbam\pkrXapÅXn\v A\paXn \ÂIp¶XmWv. Bhiyambn hcp¶]£w \n_Ô\IÄ ]men¨psImÅmsa¶v F{Knsaâv hbvt¡ണ്ടXpw Bhiy¯n\v tijw \o¡w sNt¿ണ്ട NpaXe CXv Øm]n¡p¶hcptSXmbncn¡p¶XpamWv. \Kck`bnse dh\yq hn`mK¯n \n¶pw ]cky \nIpXn Bhiyamb അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ CuSm¡p¶XmWv. ImeXmakw t\cn«m Su¬ ¹m\nwKv Hm^okÀ / sk{I«dnsb t\cn kao]n¨v ]cmXn \ÂImhp¶XmWv.

Xncph\´]pcw \Kck`m ]cn[nbn A\[nIrX \nÀ½mWw {i²bnÂs¸«m DS³ Øe ]cntim[\ \S¯n IÀi\ \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv. CXv kw_Ôn¨ ]cmXnIÄ t\cnt«m shÅ¡Semkn tcJmaqetam, sSent^m¬ aptJ\tbm \Kck`bn Adnbn¡mhp¶XmWv. Ah[n Znhk§Ä DĸsS FÃm Znhkhpw CXn\mbn«pÅ {]tXyI kvIzmUv {]hÀ¯n¡p¶XmWv.
t^m¬ \¼À : 0471 2320821.

hm§n¡p¶ Øe¯v Dt±in¡p¶ Xc¯nepÅ sI«nSw \nÀ½n¡phm³ km[n¡ptamsb¶v AwKoIrX ssek³kvUv kq¸ÀsshkÀ aptJ\ Dd¸p hcp¯pI.

{]kvXpX Øew Su¬ ¹m\nwKv / amÌÀ ¹m\n DÄs¸«XmtWmsb¶pw Sn Øe¯v sI«nSw \nÀ½n¡p¶Xv kw_Ôn¨v Adnbp¶Xn\v semt¡j³ ¹m³, kÀtÆ \¼À F¶nh klnXw \Kck`m Hm^oknse sSIv\n¡Â F³Izbdn skâdpambn _Ôs¸Smhp¶XmWv.

AwKoIrX \Kcmkq{XW ]²XnIÄ {]Imcw tdmUv hoXn Iq«p¶Xn\v t¹m«n \n¶pw Øew hntSണ്ടXpsണ്ട¦n _m¡n hcp¶ Øe¯v am{Xta \nÀ½mWw \S¯phm³ km[n¡pIbpÅq. CXv kw_Ôn¨v \Kck`bpsS sSIv\n¡Â F³Izbdn skâdn \nt¶m PnÃm Su¬ ¹m\nwKv Hm^okn \nt¶m kwib\nhmcWw \S¯mhp¶XmWv.

tdmUv hoXn Iq«p¶Xnt\m hnIkn¸n¡p¶Xnt\m Bhiyamb Øew kuP\yambn \ÂIpIbmsW¦n A{]Imcw \ÂIp¶ Øe¯n\v sI«nS \nÀ½mW N«{]ImcapÅ B\pIqeyw _nÂUnwKv s]Àanäv hm§p¶ kab¯v e`yam¡mhp¶XmWv.

hnam\¯mhfw, sdbnÂth _uണ്ടdn, ssk\nI Xmhf§Ä, ]pcmhkvXp kwc£nX kvamcI§Ä XpS§nbhbv¡v NpäpapÅ Øe§fnse t¹m«pIÄ hm§pt¼mÄ _Ôs¸« hIp¸nsâ F³. H. kn. hm§p¶Xv \¶mbncn¡pw.

ssl sS³j³ sshZypXn sse\pIÄ¡v kao]apÅ t¹m«pIÄ IgnhXpw Hgnhm¡pI.

`qhn`P\w \S¶n«pÅ t¹m«pIÄ¡v PnÃm Su¬ ¹m\dptStbm No^v Su¬ ¹m\dptStbm AwKoImcw hmt§ണ്ടXmWv.

sldntäPv taJe, Xoc{]tZi taJeIÄ XpS§nbhbv¡v _m[Iam¡nbn«pÅ \nb{´W§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä¡v \Kck` / doPnbW Su¬ ¹m\nwKv Hm^okv F¶nhnS§fn Adnbmhp¶XmWv.

Xncph\´]pcw
20þ09þ2016

sk{I«dn
Xncph\´]pcw \Kck`

റവന്യൂ വിഭാഗം

5 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn-¨v, sI«nS \¼-cpw, kÀ«n-^n-¡äv GXm-h-iy-¯n-\m-sW¶pw ImWn¨v sk{I-«-dn¡v At]£ \ÂI-Ww. \nIpXn IpSn-ÈnI AS-¨p-XoÀ¯n-cn-¡-Ww.

sI«n-S-\n-IpXn :-þ AÊ-kvsaâv cPn-kvd-dnse DS-aØ\p am{Xw.

Bh-iy-am-b -^okv :-þ 5/cq].

Bh-iy-amb kabw :þXÕabw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þP\tkh\tI{µw kq{]ണ്ടv

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \tÂIണ്ടXv :þsk{I«dn

dkn-U³jy kÀ«n-^n¡äv 5 cq] tImÀ«v ^o kvdm¼v ]Xn-¨v \nÀ±njvT ^md¯n sI«n-S-\-¼-cpw, kÀ«n-^n-¡äv GXm-h-iy-¯n-\m-sW¶pw ImWn¨v sk{I-«-dn¡v At]£ \ÂI-Ww. \nIpXn IpSn-ÈnI AS¨p XoÀ¯n-cn-¡-Ww. hmS-Ibv¡v Xma-kn-¡p-¶-hÀ hmS-I-No-t«m, aXn-bmb tcJItfm lmP-cm-I-Ww. ]mkvt]mÀ«v Hm^okv, BÀ.Sn.H Hm^okv F¶n-h-bv¡mbn \ÂIp¶ At]-£-I-fn dh\yq C³kvs]IvS-dpsS dnt¸mÀ«v hm§nb tijw kÀ«n-^n-¡äv \ÂIpw.

Bhiyamb -\n-_Ô-\-IÄ :-þ \nIp-Xn-Ip-Sn-inI XoÀ¡Ww

Bh-iy-amb kabw :þ5 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þP\tkh\tI{µw kq{]ണ്ടv

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I«dn

tImÀ¸tdj³ kq{]ണ്ടnwKv F©n\obÀ¡v Hm^o-knÂ\n¶pÅ Hm¡p-]³kn kÀ«n-^n-¡äv e`y-am-Ip¶ apd-bv¡v, dh\yp C³kvs]IvS-dpsS dnt¸mÀ«v e`y-am-¡n -sI-«n-S-\-¼À \ÂIn \nIpXn \nÀ®-bn¨p \ÂIpw.

Bh-iy-am-b -\n-_-Ô-\-IÄ :þ sXm«-Sp¯ sI«n-S-¯n-sâ \¼À At]-£-bn ImWn-¨n-cn-¡Ww

Bh-iy-am-b -^okv :-þ CÃ.

Bh-iy-amb kabw :þ 15 Znh-kw.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ(tkm-W Hm^o-kp-I-fnÂ) 100 NXpc{iaoäÀ hsc AXmXv tkmW Hm^okv kq{]ണ്ടv,101 NXpc{iaoäÀ apX 200 NXpc{iaoäÀ hsc AXmXv tkmW Hm^okv NmÀÖv Hm^okÀ, 201 NXpc{iaoäÀ apX 300 NXpc{iaoäÀ hsc sU]yq«n sk{I-«-dn 300 NXpc{iaoädn\p apI-fn sk{I«-dn.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ(sa-bn³ Hm^o-knÂ) 100 NXpc{iaoäÀhsc hmWnPy Bhiy§Ä¡v dh\| Hm^okÀ, 200 NXpc{iaoäÀhsc KmÀlnI Bhiy§Ä¡v dh\| Hm^okÀ, 100 NXpc{iaoäÀ apX 300 NXpc{iaoäÀhsc hmWnPy Bhiy§Ä¡v dh\| Hm^okÀ, 200 NXpc{iaoäÀ apX 400 NXpc{iaoäÀhsc KmÀlnI Bhiy§Ä¡v dh\| Hm^okÀ, 400 NXpc{iaoäÀ apX 500 NXpc{iaoäÀhsc KmÀlnI Bhiy§Ä¡v sU]yq«n sk{I-«-dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cm-Xn-\ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«dn/ tabÀ¡v

\nÝnX- ^m-d-¯n 5 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn¨v At]-£n-¡-Ww. At]-£-tbm-sSm¸w Xmsg ]d-bp¶ tcJ-IÄ IqSn -lm-P-cm-¡-Ww. hkvXp ssIam-dn-bXp kw_-Ôn¨ AÊ {]am-Whpw ]IÀ¸pw. hkvXp-hn-s\vd DS-a-س ac-W-s¸-«-Xm-sW-¦n ac-W-kÀ«n-^n-¡-äv, A\-´-cm-h-Imi kÀ«n-^n-¡-äv.hntÃ-Pn hkvXp Icw HSp-¡nb cko-Xv. sI«n-S-¯n-sâ Icw HSp-¡nb cko-Xv.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ At]-£-bnepw B[m-c-¯nepw sI«n-S-\-¼À tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡-Ww. B[mcw \S¯n 3 amk-¯n-\-Ihpw DS-a-س ac-W-s¸-«-Xm-sW-¦nÂ, acWw \S¶v Hcp hÀj-¯n-\-Ihpw At]-£n-¨n-cn-¡-Ww.

Bh-iy-am-b -^okv :þ bYm-k-abw At]-£n-¨n-sÃ-¦n ]ng 125 cq], kn. F^v 10 cq], t]mtÌPv 5/ cq].

Bh-iy-amb kabw :þ15 Znhkw.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ Akn.- d-h\yq Hm^o-kÀ (tkm-W Hm^o-kp-I-fn AXmXv kq{]-ണ്ടp-amÀ)

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ dh\yq Hm^o-kÀ¡v

]pXnb sI«n-S-¯n\v \¼À \ÂIn \nIpXn Npa-¯p-¶-Xn\v :þ Su¬ ]vfm\nwKv Hm^o-k-dpsS Hm¡p-]³kn kÀ«n-^n-¡äv e`y-am-Ip¶ apd-bv¡v, dh\yq C³kvs]IvS-dpsS dnt¸mÀ«v e`y-am¡n sI«n-S-\-¼À \ÂIn \nÀ®-bn¨p \ÂIpw.

(Su¬ ]vfm\nwKv hn`m-K-¯nse 4 þmw \¼-dnse \nÀt±-i-§Ä ImWp-I.)

Bhiyamb -\n-_-Ô-\-IÄ :-þ sXm«-Sp¯ sI«n-S-¯n-sâ \-¼À At]-£-bn ImWn-¨n-cn-¡Ww

Bh-iy-am-b -^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ15 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ þ Akn. dh\yq Hm^o-kÀ (tkm-W Hm^o-kp-I-fn AXmXv kq{]-ണ്ടp-amÀ)

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I-«-dn¡v

shÅ-¡-S-em-kn 5 cq] tImÀ«v ^o kväms¼m«n¨v ho«v \¼À kqNn-¸n¨v sI«nS DSa At]-£n-¡-Ww. sI«n-S-\nÀ½mWw \S-¯nb hÀjhpw F¶p apX-emWv sI«nS \nIp-Xn- Np-a-¯n-b-sX¶pw GXm-h-iy-¯n-\m-sW¶pw At]-£-bn kqNn-¸n-¡Ww At]£ \ÂIp-¶-h-sc-bpÅ \nIpXn HSp-¡n-bn-cn-¡-Ww.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :-þ sI«nS DS-a-t¡m tImSXn \nÀt±-in-¡p¶ BÄt¡m am{Xta Cu kÀ«n-^n-¡äv \ÂIp-I-bp-Åp.

Bh-iy-amb ^okv :þ \S-¸p-hÀj-¯n\v 10 cq], XpSÀ¶pÅ Hmtcm hÀj-¯n\pw 5 cq] hoXw

Bh-iy-amb kabw :þ 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ ]n. F. äp sk{I-«dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-X-makw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I-«dn

Hgn-ªp- In-S-¡p-¶-Xp-aq-ew- h-kvXp -\n-Ip-Xn- C-f-hp-sN-¿Â :þ Hcp AÀ²-hÀj-¯n sI«nSw Hgn-ªp-In-S-¡p-sa-¶pw, hmS-Ibv¡v sImSp-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw sN¿p-sa¶p ImWn¨v 5 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v ]Xn-¨p -shÅt]¸-dnse At]£ Hmtcm AÀ²-hÀjhpw XpS-§p-¶-Xn-\p ap¼p sk{I-«-dn¡v \ÂI-Ww. AÀ²-hÀjw Ah-km-\n-¡p-¶-Xp-hsc sI«nSw Hgn-ªp-In-S¶p F¶pÅ dh\yq C³kvs]IvS-dpsS dnt¸mÀ«v e`y-am¡n Cfhv A\p-h-Zn¡pw

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ t\m«o-knsâ Imem-h[n AXmXv AÀ²-hÀj-t¯bv¡p am{X-am-bn-cn-¡pw. At]-£n-¡p¶ AÀ²-hÀjw hsc-bpÅ \nIpXn HSp-¡n-bn-cn-¡-Ww. Hcp AÀ²-hÀjw ]qÀ®-ambn Hgnªp InS-¡p¶ sI«n-S-§Ä¡pw am{Xta \nIpXn Cf-hn AÀl-X-bp-Åq.

Bh-iy-am-b -^okv :þ CÃ

Bh-iy-am-b- k-abw :þ AÀ²-hÀjw Ignªv 30 Znh-k-¯n-\Iw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«dn / tabÀ

hnapà ഭടന്മാര്‍ക്ക്/ `mcy-amÀ¡v Ah-cpsS t]cn-epÅ hmk-Kr-l-§Ä¡pÅ \nIpXn Hgn-hm-¡Â :þ shÅ-t]-¸-dnÂ, 1 cq] tImÀ«v ^o kväm¼v H«n¨ At]-£-tbm-sSm¸w hntÃ-Pn Snbmsâ t]cn Icw AS¨ ckoXv A\p-_Ô kÀÆokv tcJ-IÄ, tdj³ ImÀUnsâ ]IÀ¸v At]-£n-¡p¶ Xob-Xn-hsc sI«nS \nIpXn HSp-¡nb ckoXv, 50 cq] ap{Z-]-{X-¯n asäm-cn-S¯pw hoSnà F¶p-Im-Wn-¡p¶ kXy-hm-Mvaqew F¶nh kaÀ¸n-¡Ww

Bh-iy-am-b -\n-_-Ô-\-IÄ :þ AÀ²-hÀjw At]-£n-¡p¶ Xob-Xn- ap-X 10 hÀjw-hsc

Bh-iy-am-b -^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ AÀ²-hÀjw Ignªv 30 Znh-k-¯n-\Iw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :-þ sk{I-«dn / tabÀ

sI«nS \¼À tcJ-s¸-Sp¯n, F¶p apX-emWv sI«nSw s]mfn¨p amän-b-sX¶pw ImWn¨p 5 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼p]Xn¨v shÅ-t]-¸-dnse At]£ sk{I-«-dn¡v \ÂIWw

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ At]£ \ÂIp-¶-Xp-h-sc-bp-Å- \n-Ip-Xn- HSp-¡n-bn-cn-¡-Ww.

Bh-iy-am-b -^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«dn / tabÀ

\nIpXn Npa-¯n-sIm-ണ്ടpÅ _n e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\-Iw, ap³ AÀ²-hÀjs¯ \nc-¡n-epÅ \nIpXn HSp-¡n, 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼p]Xn¸n¨ shÅ-t]-¸-dnse At]£ sk{I-«-dn¡v \ÂI-Ww. At]-£-Is\ t\cn Iണ്ടXn-\p -ti-jw- \-S-]-Sn- kzo-I-cn-¡pw,

Bh-iy-am-b -\n-_-Ô-\-IÄ :þ _n e`n¨p 30 Znh-k-¯n-\Iw At]-£n-¡-Ww. ap³ -AÀ² hÀjs¯ \nc-¡n-epÅ \nIpXn HSp-¡-Ww,

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ 15 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«-dn¡v

]c-ky-t_mÀUp-IÄ, _m\-dp-IÄ, s]mXp -sX-cp-hn-tem, s]mXp-Ø-et¯m ]c-ky-t_mÀUnsâ hni-Z-hn-hcw ImWn¨psImണ്ടpÅ At]£ kln-Xw sk{I-«-dn¡v At]-£n-¡-Ww. _Ô-s¸« DtZym-K-ØÀ At\z-jn¨v ^n\m³kv I½n-än-bpsS AwKo-Im-c-t¯msS A\p-hmZw \ÂIpw.

Bh-iy-am-b -\n-_Ô\-IÄ :þ _Ô-s¸« t]meokv hIp-¸n-sâbpw GXp tdmUn-emtWm ]ckyw Øm]n-¡p-¶Xv B GP³kn-bp-tSbpw F³.-Hm.kn. lmP-cm-t¡-­-Xm-Wv, kzImcy hkvXp-hn-em-sW-¦n hkvXp DS-a-bpsS k½-X-]{Xw

Bh-iy-am-b- ^okv :þ \nÝn-X -\n-c-¡nÂ

Bh-iy-amb kabw :þ30 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ sk{I-«dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-­ണ്ടXv :þ tabÀ¡v

\nÝnX t^md-¯n-epÅ At]£ Øm]-\-¯nsâ DS-a-Ø-X- sX-fn-bn-¡p¶ tcJ-k-lnXw 1 cq] tImÀ«v ^o Ìm¼v ]Xn¨v sk{I-«-dn¡p \ÂI-Ww.

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ Øm]\w Bcw-`n-¡p-¶-Xn\v 15 Znhkw ap¼v At]£ \Â-IWw (am-Xr-Im- t^mdw B^o-kn e`y-am-Wv)

Bh-iy-am-b- ^okv :þ 300 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 15 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ sk{I-«dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ tabÀ¡v

Htcm km¼-¯nI hÀjw Bcw-`n-¡p-¶-Xn\v ap¼v \nÝnX t^md-¯n 1 cq] kväm¼v ]Xn¨p At]£ \ÂIWw.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ Hmtcm km¼-¯nI hÀjw Bcw-`n-¡p-¶-Xn\v ap¼v At]-£n-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ 100 cq]

Bh-iy-amb kabw :þ 7 Znhkw

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ sk{I-«dn

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ട­Xv :þ tabÀ

\nÝn-X-t^m-d-¯n-epÅ At]-£-IÀ {]mbw sXfn-bn-¡p¶ saUn-¡Â kÀ«n-^n-¡-äv, tdj³ ImÀUnsâ ]IÀ¸v, F¶nh klnXw \ÂIWw

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ At]-£-IÀ 65 hb-Ên\p apI-fn {]mb-ap-Å-h-cm-bn-cn-¡Ww. At]-£-I³ hr²-k-Z-\-¯ntem ic-Wm-e-b-¯nse
At´-hm-kntbm, bmN-I-hr¯n sXmgn-embn kzoI-cn-¨-htcm BI-cp-Xv. Imbn-I-tam, am\-kn-Itam Bbn sshIeyw _m-[n¨ a¡Ä DÅ c£n-Xm-¡Ä¡pw At]-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S¯n t£a-Imcy I½-än-bpsS AwKo-Im-c-t¯msS Iu¬kn-en kaÀ¸n¨v Iu¬kn-ensâ AwKo-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v If-IvS-td-än \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apdbv¡v s]³j³ hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) dh\yq Hm^o-kÀ (s]³j³ hnX-c-Ww) þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«dn / tabÀ

\nÝnX t^md-¯n-epÅ At]£, `À¯m-hnsâ ac-W-kÀ«n-^n-¡-änsâ ]IÀ¸v, AsÃ-¦n `À¯mhv Dt]-£n¨p t]mb-Xmb hntÃ-Pv Hm-^o-k-dpsS kÀ«n-^n-¡-äv, tdj³ImÀUnsâ ]IÀ¸v F¶nh klnXw \ÂI-Ww. 7 hÀj-¯n-e-[nIw Imew ]cm-aÀin-¡-s¸-Sp¶ hyàn-sb-¸-än- bm-sXmcp Adnhpw e`y-a-Ãm-sb¶v km£y-s¸-Sp-¯p¶ kÀ«n-^n-¡-äv.

Bh-iy-am-b -\n-_-\-IÄ :þ hmÀjnI IpSpw-_-h-cp-am\w 3600 cq]-bn Ihn-b-cp-Xv. 20 hbkv ]qÀ¯n-bmb B¬a-¡Ä DÅ-hÀ¡v AÀl-X-bn-Ã, ]p\Àhn-hmlw \S-¯p-¶-Xm-bm XpSÀ¶v s]³j³ AÀl-X-bn-Ã, asämcp s]³j\pw hm§p-¶-h-cm-bn-cn-¡-cp-Xv.

Bh-iy-am-b -^okv :-þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S-¯n -t£-a-Im-cy-I-½nän hgn Iu¬kn-en kaÀ¸n¨v AwKo-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v If-Ivt{S-än \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apdbv¡v s]³j³ hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀibpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ, (s]³j³ hnX-c-Ww) :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ട­Xv :þ sk{I-«-dn¡v

\nÀ±njvS t^m-d-¯n-epÅ At]-£, AwK-ssh-Ieyw kw_-Ôn¨v saUn-¡Â kÀ«n-^n-¡-äv, tdj³ ImÀUnsâ ]IÀ¸v, F¶nh klnXw \ÂIWw. KpW-t`m-àmhv ssa\tdm aµ-_p-²ntbm BsW-¦n c£-IÀ¯m-hn\v At]-£n-¡mw.

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ hmÀjnI hcp-am\w 6000 cq] Ihn-bm³ ]mSn-Ã, AwK-ssh-Ieyw 40% Â IqSp-X-em-bn-cn-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S¯n t£a-Im-cy-I-½nän hgn Iu¬kn-ensâ AwKn-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v If-Ivt{S-än \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apdbv¡v s]³j³ hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ (s]³j³ hnX-c-Ww) :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ടXv :þ sk{I-«-dn¡v

\nÝn-X-t^m-d-¯n-epÅ At]£ tdj³ ImÀUnsâ ]IÀ¸v klnXw \ÂIWw.

Bh-iy-am-b -\n-_-Ô-\-IÄ :þ 60 hbÊv Ign-ªn-cn-¡-Ww, IpSpw_ hmÀjn-I-h-cp-am\w 11000 cq]-bn Ihn-b-cp-Xv, IÀj-I³ Ignª 10 hÀj-ambn tIc-f-¯n Ønc-Xm-a-k-apÅ Bfm-bn-cn-¡-Ww, IÀjIsXmgn-em-fn -t£-a-\n[n cPn-kvt{S-j³ Dണ്ട­m-bncn-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S¯n t£a-Imcy I½nän hgn Iu¬kn-ensâ AwKo-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v PnÃm te_À Hm^o-kn \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apdbv¡v s]³j³ hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ (s]³j³ hnX-c-Ww) :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ട­Xv :þ sk{I-«-dn¡v

\nÀ±n-jvS- t^m-d-¯n-epÅ 2 At]-£-^mdw hcp-am-\w, hb-Êv, Ahn-hm-ln-X-bm-sW¶p sXfn-bn-¡p¶ hntÃ-Pv Hm-^o-k-dpsS kÀ«n-^n-¡-äv, tdj³ImÀUv F¶nh klnXw At]-£n-¡-Ww.

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ IpSpw-_-hmÀjn-I-h-cp-am\w 6000 cq]-bn Ihn-b-cp-Xv, At]-£-Ibv¡v kz´-ambn hcp-am\w Dണ്ട­m-I-cp-Xv, kwØm-\-¯n-\p-Ån Ønc-Xm-a-k-¡m-cm-bn-cn-¡-Ww, asämcp coXn-bn-epÅ s]³j³ hm§p-¶-h-bm-bn-cn-¡-cp-Xv.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S¯n t£a-Imcy I½n-än-hgn Iu¬kn-ensâ AwKo-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v If-Ivt{S-än \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apdbv¡v s]³j³ hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ, (s]³j³ hnX-c-Ww) :þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtIണ്ടXv :þ sk{I-«-dn¡v

\nÝnX At]-£m-^mdw 2 F®w, Fkv.Fkv.-FÂ.kn bpsS ]IÀ¸v klnXw At]-£n-¡pI

Bh-iy-am-b- \n-_-Ô-\-IÄ :þ IpSpw-_-hmÀjn-I-h-cp-am\w 12000 cq]-bn Ihn-b-cp-Xv, 18 hb-Ên\p tijw XpSÀ¨-bmbn 3 hÀjw Fwt¹mbvsaâv cPn-kvt{S-j³ D­m-bn-cn-¡Ww, {]mbw 35 hb-Ên Ihn-b-cp-Xv, At]-£-IÀ¡v {]Xn-amkw 100 cq]-bn IqSp-X hcp-am-\-apÅ sXmgn ]mSn-Ã, hnZymÀ°n Bbn-cn-¡-cp-Xv. At]£ GXp ka-b¯pw \ÂImw.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw At\z-jWw \S-¯n t£a-Imcy I½nän hgn Iu¬kn-ensâ AwKo-Im-c-t¯msS XpI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v If-Ivt{S-än \ÂIp-¶p. Atem-«vsaâv e`n-¡p¶ apd-b¡v sXmgn clnX thX\w hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-Wv.

Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ(]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ

(s]³j³ hnX-c-Ww) :þ sl¯v Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-­ണ്ടXv :þ sk{I-«dn / tabÀ

\nÀ±njvS t^md-¯n-epÅ 2 At]£, At]£I-bpsS `À¯m-hnsâ ac-W-kÀ«n-^n-¡-äv, s]¬Ip-«n-bpsS P\-\-kÀ«n-^n-¡-äv, tdj³ImÀUnsâ tIm¸n, hnhm-l-]-{Xn-I, hmÀUv Iu¬kn-e-dpsS km£y]{Xw F¶nh kaÀ¸n-¡-Ww.

Bh-iy-amb \n_-Ô-\-IÄ :þ 1. IpSpw_ hmÀjn-I-h-cp-am\w 10000 cq]-bn Xmsg. 2. hnhm-ln-X-bm-Ip¶ s]¬Ip-«n¡v 60000 cq]-bn Ihn-bp¶ kz¯p-¡Ä ]mSn-Ã. 3. hnhml Xob-Xn¡v 30 Znhkw ap¼v At]-£n-¨n-cn-¡-Ww.

Bh-iy-amb ^okv :þ CÃ

Bh-iy-amb kabw :þ At]£ e`n¨v 30 Znh-k-¯n-\Iw Xocp-am-\-sa-Sp¯v hnhcw \ÂIp¶-Xpw, ^ണ്ട­nsâ e`y-X-b-\p-k-cn¨v ]Ww \ÂIp-¶-Xp-am-Wv.

Npa-Xe \nÀ¶-ln-¡p¶ DtZym-K-س / DtZym-KØ :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀi-bpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ

s]³j³ hnX-cWw :þ (]-cn-tim-[-\bpw ip]mÀibpw hnX-c-W-hpw) þ dh\yq Hm^o-kÀ

tkh\w e`n-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw t\cn-«m ]cmXn \ÂtI-ണ്ട­Xv :þ sk{I-«-dn¡v

]q¯-cn-¡ണ്ട­w ssaXm\w :þ \K-c-k-` -hI ]p¯-cn-I-­ണ്ടw ssaXm\w s]mXp tbmK-¯n\p A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\p 500/þ cq] sUt¸m-kn-äv, {]Xn-Zn\w 1000/þ cq]bpw hmSI AS-bv¡-Ww. 1/þ cq] tImÀ«v ^okv Ìm¼v H«n¨v At]-£n-¡-Ww. hyh-km-bnI Bh-iy-¯n\p kvIzbÀ aoä-dn\v 5/þ cq] F¶ \nc-¡n hmS-Ibpw, 1000/þ cq] sUt¸m-knäpw AS-bv¡Ww (I½-än-bpsS Xocp-am\w thWw).

]qP-¸pc ssaXm\w :þ s]mXp-tbm-K-¯n\p A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\p At]-£-tbm-sSm¸w 500/þ cq] sUt¸m-knäv, 500/þ cq] hmS-Ibpw HSp-¡Ww. hymh-km-bnI Bh-iy-¯n\p kvIzbÀ aoä-dn\v 4/þ cq] \nc-¡n hmSI AS-bv¡-Ww.

sh«n-ap-dn¨ tIm« :þ s]mXp-tbm-K-¯n\p A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\p 500/þ cq] sUt¸m-knäv, 500/-þ cq] hmSI HSp-t¡-­ണ്ട-XmWv.

Ifn-¸m³Ipfw I½yq-Wn-än- lmÄ :-þ A\p-h-Zn--¡p-¶-Xn\p 500/þ cq] sUt¸m-kn-äv, lmfn\p 1250/þ cq], ssU\nwKv lmÄ 750/þ cq] Cu \nc-¡n HSp-¡-Ww.

ivaim\w -þ ssX-¡mSv :þ PUw H¶n\v hndIv D]-tbm-Kn¨v Zln-¸n-¡p-¶-Xn\v 800 cq]bpw, sXm­ണ്ടv D]-tbm-Kn¨v Zln-¸n-¡p-¶-Xn\v 400 cq]bpw

]n.- F-kv.- Fw.- bp.- ]n.- kvIqÄ :þ Xncp-h-´-]pcw \K-c-k-`-hI ]n.- F-kv.- Fw.- bp. -]n. kvIqÄ lmÄ hnZym-`ym-k-]-c-amb Bh-iy-§Ä¡v A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v 250/þ cq] hmSI AS-t¡-­-ണ്ടXm-Wv. (aäv Bh-iy-§Ä¡v A\p-h-Zn-bv¡p-¶-X-Ã)

KmÔn-]mÀ¡v :þ Ing-t¡-tIm« hmS-Ibv¡v FSp-¡p-¶Xpw sImSp-¡p-¶Xpw kw_-Ôn¨ hyh-Ø-IÄ¡v Su¬ ]vfm-\nwKv hn`m-K-¯nsâ hni-Zo-I-cWw ImWp-I.

ജനസേവന കേന്ദ്രം / അന്വേഷണ വിഭാഗം

Xncph\´]pcw \Kck` s]mXpP\§Ä¡v {]Zm\w sN¿p¶ tkh\§fpsS Imcy£aXbpw thKXbpw hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn I¼yq«Àh¡cn¨ Iuണ്ടdpIÄ t{ImUoIcn¨v P\tkh\ tI{µw / At\zjW hn`mKw {]hÀ¯n¡p¶p. \Kck` {][m\ Imcymeb¯nsâ Xmgs¯ \nebn ap³hi¯v heXp`mK¯mbn P\tkh\ tI{µhpw kpXmcy C³^Àtaj³ skâdpw {]hÀ¯n¡p¶p.

e`yamIp¶ tkh\§Ä

1) s]mXpP\§Ä¡mhiyamb \Kck`m kw_Ôamb hnhc§Ä \ÂIp¶p.

2) hnhn[ At]£mt^md§fpsS hnÂ]\

3) s]mXpP\§fn \n¶pÅ FÃm At]£Ifpw X]mepIfpw kzoIcn¨v ssI¸äv ckoXv \ÂIp¶p.

4) \Kck`bn HSpt¡ണ്ട FÃm XpIIfpw sN¡pIfpw (\nIpXnIÄ, hmSI, ssek³kv ^o, hnhn[ tkh\§Ä¡pÅ ^okv apXembh) kzoIcn¡p¶p.

5) P\\ acW kÀ«n^n¡äpIfpsSbpw hnhml kÀ«n^n¡äntâbpw At]£Ifpw kzoIcn¡pIbpw, Sn. kÀ«n^n¡äpIÄ hnXcWw \S¯pIbpw sN¿p¶p.

F³Izbdn Iuണ്ടÀ aptJ\ hnXcWw sN¿p¶ t^md§fpw AhbpsS hne hnhchpw

t^mdw

hne

F{Knsaâv _p¡v

32 cq]

_nÂUnwKv s]Àanäv

11 cq]

sdKpessdtkj³

11 cq]

DSaØmhImiw amäp¶Xn\pÅ t^mdw

11 cq]

Un. & H. ssek³kv t^mw

11 cq]

]n. F^v. F. ssek³kv t^mw

250 cq]

kn\na sdKptej³

550 cq]

C³Ìtej³ tamt«mÀ

250 cq]

]n. ]n. BÀ.

250 cq]

_À¯v kÀ«n^n¡äv

2 cq]

sU¯v kÀ«n^n¡äv

1 cq]

sdknU³jy kÀ«n^n¡äv

1 cq]

sI«nS \nIpXn Npa¯p¶Xnte¡pÅ At]£

20 cq]

amtcyPv kÀ«n^n¡äv

1 cq]

Iw¹oj³ kÀ«n^n¡äv t^mdw

kuP\yw

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍